Bezwaar en Beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) kunt u daar in de meeste gevallen (schriftelijk) bezwaar tegen maken. Wij verzoeken u om altijd van te voren contact met ons op te nemen om uw bezwaren kenbaar te maken. Misschien kunnen wij u een en ander uitleggen en verduidelijken. U bent daarna natuurlijk vrij om uw bezwaar in te dienen.

Kijkt u ook bij Vragen over Bezwaar en Beroep.

Als u in bezwaar bent gegaan en u bent het vervolgens niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen ook nog in beroep. De regels voor bezwaar en beroep tegen een beslissing van WIL treft u in Algemene wet bestuursrecht.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken als:

 • u het niet eens bent met de beslissing die WIL heeft genomen op uw eigen aanvraag (bijvoorbeeld voor een uitkering).
 • u het niet eens bent met de beslissing die WIL heeft genomen over uw recht op of hoogte van uw uitkering.

Hoe maakt u bezwaar?

U maakt schriftelijk bezwaar bij het Dagelijks Bestuur WIL. Dat is formeel het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat heet een 'bezwaarschrift´. U zorgt ervoor dat uw bezwaarschrift binnen 6 weken nadat het besluit aan u bekendgemaakt is,  bij ons binnen is.

In uw bezwaarschrift meldt u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Het Dagelijks Bestuur Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Stadsplein 1B
3431 LZ Nieuwegein

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijg u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ontvangt u deze niet, neem dan contact op met het secretariaat Bezwaar en Beroep via (030) 70 22 300. Het is aan te raden uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.

Digitaal

Naast het schrijven van een brief is het mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen. U heeft daarvoor wel DigiD nodig. Op de webpagina waar alle formulieren van WIL bij elkaar staan, staat het digitale bezwaarschrift onderaan. Klik hier om naar de formulierenpagina te gaan.

Meer tijd nodig?

Lukt het u niet binnen zes weken aan alle vereisten te voldoen? Stuur het nog niet volledige bezwaar toch binnen zes weken in. U krijgt dan de tijd om dit aan te vullen.

Te laat?

Als uw bezwaarschrift te laat bij ons binnenkomt, kunnen wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling nemen.

Uw mening mondeling toelichten

WIL stelt u in de gelegenheid uw bezwaar mondeling toe te lichten. Dit wordt een hoorgesprek genoemd. U wordt hierover ingelicht.

U mag iemand meenemen naar het hoorgesprek (bijvoorbeeld een advocaat of een andere deskundige). U kunt ook iemand namens u uw bezwaren laten toelichten. Hiervoor moet u wel een door uzelf ondertekende, schriftelijke machtiging opstellen. Deze moet meegenomen worden naar het hoorgesprek.

WIL is niet verplicht een hoorgesprek te houden. Dit hoeft niet als:

 • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is
 • het bezwaar duidelijk ongegrond is
 • u heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het hoorgesprek
 • WIL volledig aan uw bezwaren tegemoet komt

Beslissing uiterlijk binnen 12 weken  

WIL beslist meestal binnen 6 weken na de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn wordt opgeschort als u uitstel krijgt voor bijvoorbeeld het aanvullen van uw bezwaarschrift. De beslissing kan verder nog met 6 weken worden uitgesteld. U krijgt hierover bericht. Tegen het niet tijdig nemen van een beslissing kunt u in beroep gaan. Hiervoor is wel vereist dat u WIL schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Wij raden u aan in dat geval eerst telefonisch contact op te nemen met de behandelaar van uw bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen om een ‘voorlopige voorziening'. Dit betekent dat een speciale regeling wordt getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Midden–Nederland
Afdeling bestuursrecht
o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT

Bekendmaking van de beslissing op bezwaar

U krijgt bericht van de beslissing die op uw bezwaarschrift is genomen, het zogenoemde Beslissing op Bezwaar (BoB). Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u meestal binnen 6 weken in beroep gaan. In de Beslissing op  Bezwaar staat vermeld of u in beroep kunt gaan, bij welke instantie u dat moet doen en binnen welke termijn. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten