Wet bescherming persoonsgegevens

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, registreert en verwerkt Werk en Inkomen Lekstroom uw persoonsgegevens.

De formulieren en kopieën van bewijsstukken die u inlevert, bewaren wij in uw dossier. Bij de uitvoering van de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verzamelen en verifiëren wij in sommige gevallen uw gegevens door middel van waarnemingen (zoals huisbezoeken).

Wet bescherming persoonsgegevens

Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent onder andere:

 • dat wij uw gegevens niet meer delen dan noodzakelijk.
 • dat wij uw gegevens niet gebruiken voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.
 • dat wij uw gegevens goed beveiligen.

Inzage in uw persoonsgegevens

Wanneer WIL over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u het recht om deze gegevens in te zien. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over het inzien van uw persoonsgegevens.

 

Veel gestelde vragen romdom inzage in persoonsgegevens

Dien uw inzageverzoek altijd schriftelijk in. Dit kan per brief of per e-mail. Dit verzoek stuurt u naar:

Per brief
Werk en Inkomen Lekstroom
t.a.v. ... (vul hier de naam in van uw contactpersoon of de afdeling die uw verzoek moet behandelen)
Postbus 2708
3430 GC  Nieuwegein

Per e-mail
info@wil-lekstroom.nl

 1. Uw naam, adres, postcode en woonplaats.
 2. Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
 3. Uw e-mailadres (als u ons antwoord via de e-mail wilt ontvangen).
 4. Dat het om 'Een verzoek tot inzage in mijn persoonsgegevens" gaat.
 5. Of u ons antwoord per brief of per e-mail wenst te ontvangen.
 6. Het onderwerp, geval of schrijven waar uw verzoek over gaat.1
 7. De naam van de medewerker of de afdeling waar u uw verzoek tot inzage aan richt.
 8. Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Dat mag bij WIL ook een geldig Nederlands autorijbewijs zijn.


  1Hoewel u niet hoeft aan te geven waarom u inzage wilt, is het voor ons nodig te weten waar uw verzoek over gaat. Allen dan kunnen wij u de juiste gegevens toesturen of voor u klaarleggen. Wij verzoeken u dus om dit zo nauwkeurig mogelijk in uw verzoek te omschrijven.

Na ontvangst van uw schriftelijk verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens, neemt de behandelaar bij WIL telefonisch contact met u op. In dit gesprek checkt de behandelaar waarin u precies inzage wilt. Vervolgens sturen wij u de gevraagde informatie toe. Dit kan per brief of per e-mail.

Mocht een afspraak op het kantoor van WIL wenselijk of nodig zijn, dan maakt de behandelaar hiervoor een afspraak met u. Hiervan krijgt u een schriftelijke bevestiging.

In het geval u telefonisch niet bereikbaar bent, krijgt u hiervan schriftelijk (brief of e-mail) bericht, met het verzoek contact met ons op te nemen.

In uitzonderlijke gevallen ontvangt u schriftelijk bericht (brief of e-mail) dat uw verzoek tot inzage om gegronde redenen wordt geweigerd. Deze weigering tot inzage wordt altijd gemotiveerd.

Als uw gegevens alleen digitaal beschikbaar zijn, dan sturen wij u een begrijpelijk papieren overzicht of uitdraai van deze gegevens toe. Als dit niet mogelijk is, dan heeft u recht op toegang tot het elektronisch dossier.

Hierbij heeft u de mogelijkheid om een afdruk te (laten) maken van datgene wat u nodig heeft. Voor inzage in het elektronisch dossier maken we een afspraak met u op het kantoor van WIL.

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft aan dat wij u om gegronde redenen inzage (gedeeltelijk) kunnen geweigeren. Bijvoorbeeld als we informatie over een andere persoon in uw dossier willen afschermen, zoals de naam van een adviseur. Daarbij geldt dat als die persoon naar verwachting bezwaar zal hebben tegen het verlenen van inzage, wij die persoon in de gelegenheid moeten stellen om zijn mening naar voren te brengen vóórdat u inzage krijgt.

In ieder geval moeten wij een weigering om aan uw inzageverzoek te voldoen, kunnen motiveren. Wij moeten laten zien dat wij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt van de belangen van alle betrokkenen.

In de meeste gevallen kunnen wij u de informatie die u wenst per post of per e-mail toesturen. Bij hoge uitzondering vragen wij u om uw dossier bij WIL te komen inzien. Bijvoorbeeld als het een heel dik dossier betreft, dat onevenredig veel tijd en moeite zou kosten om het te kopiëren.

Soms is het echt nodig dat u uw dossier op het kantoor van WIL komt inzien. De behandelaar van uw verzoek neemt telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Deze afspraak wordt schriftelijk aan u bevestigd.

Om te kunnen vaststellen dat u het bent, die wij inzage geven in uw dossier, moet u zich bij de afspraak voor inzage legitimeren. Dit kan met een geldig paspoort, identiteitskaart of Nederlands autorijbewijs. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over legitimatie.

Uit oogpunt van veiligheid en toezicht, vindt de inzage in uw gegevens altijd plaats in een van onze spreekkamers. Deze bevinden zich op de eerste etage van het Stadshuis in Nieuwegein. Om toezicht te houden op het in tact blijven van het dossier en voor het beantwoorden van vragen, blijft een medewerker van WIL tijdens de inzage van uw dossier aanwezig.

Wilt u uw persoonsgegevens bij voorkeur bij WIL op kantoor inzien, dan kan dat. Vermeld dit duidelijk in uw verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens.

De behandelaar bij WIL neemt na ontvangst van uw verzoek telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Van de afspraak ontvangt u een schriftelijke bevestiging per brief of per e-mail.

Om te kunnen vaststellen dat u het bent, die wij inzage geven in uw dossier, moet u zich bij de afspraak voor inzage legitimeren. Dit kan met een geldig paspoort, identiteitskaart of Nederlands autorijbewijs. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over legitimatie.

Uit oogpunt van veiligheid en toezicht, vindt de inzage in uw gegevens altijd plaats in een van onze spreekkamers. Deze bevinden zich op de eerste etage van het Stadshuis in Nieuwegein. Om toezicht te houden op het in tact blijven van het dossier en voor het beantwoorden van vragen, blijft een medewerker van WIL tijdens de inzage van uw dossier aanwezig.

Alleen ú heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Om te kunnen vaststellen dat u het bent, die wij inzage geven in uw gegevens, moet u zich legitimeren. Voeg daarom bij een schriftelijk verzoek tot inzage een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij. 

Komt u voor inzage naar ons kantoor? Neem uw geldig legitimatiebewijs dan mee naar uw afspraak. Dat kan een paspoort, identiteitskaart of Nederlands autorijbewijs zijn. 

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over hoe u zich kunt identificeren.

Als u op kantoor van WIL inzage krijgt in uw dossier, dan mag u één of meerdere bladzijde(n) hieruit kopiëren. Als het om een paar kopieën gaat, biedt WIL u deze service gratis aan. Mocht u echter uw volledige dossier in kopie willen hebben of meer dan 100 pagina's, dan vragen wij u een redelijke vergoeding met een maximum van € 22,50. De behandelaar van uw verzoek spreekt in dit geval met u een vergoeding af. 

Op de website van het College bescherming persoonsgegevens leest u meer over uw rechten met betrekking tot inzage in uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor de link naar deze website volgen.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten