>  Contact  >  Bezwaar maken

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een officieel besluit van ons, dan kunt u bezwaar maken (bezwaarschrift indienen). Dit doet u binnen 6 weken na de verzenddatum van uw beschikking. Een aparte afdeling binnen WIL behandelt uw bezwaar. Zij beoordelen opnieuw het genomen besluit. Dit doen ze zorgvuldig en volledig.

Contact met WIL

Wij adviseren u eerst contact met ons op te nemen (e-mail of telefoon). Dat kan soms al een oplossing bieden zodat u niet de hele bezwaarprocedure hoeft  door te lopen.

Wanneer indienen

U kunt een bezwaarschrift indienen als:

 • u bezwaar maakt tegen een besluit dat over uzelf gaat
 • u zelf belang heeft bij het besluit

Op 2 manieren indienen

U kunt een bezwaarschrift op 2 manieren indienen, via:

 • digitaal formulier
 • brief

Digitaal formulier

 • u heeft een DigiD nodig
 • vul het formulier in
 • vervolgens wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen

Bij WIL kunt u inloggen met DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. De overheid werkt steeds meer met digitale aanvragen.

Brief

In uw brief zet u:

 • uw naam, adres en handtekening
 • uw telefoonnummer en/of e-mailadres (zodat er snel contact met u kan worden opgenomen)
 • datum waarop u het bezwaarschrift  schrijft (dagtekening)
 • omschrijving en het nummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt (nummer staat in de brief)
 • duidelijk dat u in bezwaar gaat tegen een besluit van WIL
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
 • stuur een kopie van het besluit waar u bezwaar tegen maakt mee (WIL t.a.v. dagelijks bestuur)

Tip: wij raden u aan om uw bezwaarschrift per e-mail te versturen.

U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ontvangt u deze niet? Neem dan contact met ons op.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient dan:

 1. ontvangt u een bevestiging van ontvangst
 2. nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling (als het aan de voorwaarden voldoet)
 3. komt u mogelijk bij WIL voor een hoorgesprek (tenzij u besluit niet te komen)
 4. ontvangt u ons besluit en de inhoud van het advies

Accordeon

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik het bezwaarschrift indienen?

Op het besluit staat een verzenddatum. Binnen 6 weken na deze datum moet uw bezwaarschrift door WIL zijn ontvangen. Deze termijn is heel belangrijk. Anders heeft u helaas geen recht meer om bezwaar te maken.

Wat als ik meer tijd nodig heb dan 6 weken?

Heeft u meer tijd nodig dan 6 weken om de redenen van uw bezwaarschrift aan te geven? Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt inwinnen? Dien dan toch binnen zes weken een bezwaarschrift in!

Vermeld in uw bezwaarschrift dat u extra tijd nodig heeft om de redenen van uw bezwaar aan te vullen. U krijgt dan alsnog de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven.

Doet u dat vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan het bezwaarschrift niet ontvankelijk worden verklaard en nemen wij het bezwaarschrift niet verder in behandeling.

Wat moet ik doen als ik een bezwaarschrift voor iemand anders indien?

Dient u een bezwaarschrift in voor iemand anders? Dan stuurt u een getekende machtiging mee. Hierin verklaart degene voor wie u het bezwaarschrift indient, dat u gemachtigd bent dit namens hem/haar te doen. 

Uw advocaat

Als u gebruik maakt van de diensten van een advocaat dan hoeft u geen machtiging mee te sturen.

Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn bezwaarschrift. Wat nu?

Van de beslissing op uw bezwaarschrift ontvangt u schriftelijk bericht. Dit is de zogenoemde Beslissing op Bezwaar (BoB). In de Beslissing op Bezwaar staat vermeld of u in beroep kunt gaan, bij welke instantie u dat moet doen en binnen welke termijn. Meestal is deze termijn zes weken. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift?

Nee. Aan het indienen van een bezwaarschrift bij WIL zijn geen kosten verbonden. De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die u zelf inschakelt, betaalt u uiteraard wel zelf.

Rechtsbijstand

Misschien maakt u aanspraak op rechtsbijstand door de overheid. In dat geval hoeft u niet alle kosten van de rechtshulp zelf te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Zie www.rvr.org.

Wat gebeurt met het oorspronkelijke besluit tijdens mijn bezwaar?

Totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift, blijft het oorspronkelijke besluit staan. In uitzonderlijke gevallen kunt u in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit,om te voorkomen dat er door een besluit een onomkeerbare situatie ontstaat.

2 bijzondere eisen

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening gelden 2 bijzondere eisen:

 1. bij het verzoek moet u aantonen dat een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is (het vereiste van de spoedeisendheid)
 2. u kunt alleen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart

Belangrijk: Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten voor griffierecht verbonden.

Verzoek tot voorlopige voorziening indienen

Een verzoek tot voorlopige voorziening kunt u schriftelijk indienen bij:

Rechtbank Midden-Nederland de Rechtbank
Afdeling Bestuursrecht
o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Komt er altijd een hoorzitting?

Nee. In sommige gevallen hoeft WIL geen hoorzitting te houden. Er is geen verplichting als:

 • het bezwaar duidelijk ‘niet-ontvankelijk’ is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bezwaar veel te laat is binnengekomen of als u uw bezwaarschrift - ondanks een verzoek tot herstel hiervan - niet heeft beargumenteerd
 • als er geen enkele goede reden bestaat voor het maken van bezwaar
 • u aangaf niet gehoord te willen worden
 • WIL geheel aan uw bezwaar tegemoet komt zonder dat anderen daarvan nadeel ondervinden

Wat kan ik doen als WIL te laat beslist over mijn aanvraag?

In de wet staat dat Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) binnen een periode van 8 weken een beslissing moet nemen op uw aanvraag of bezwaar. Soms lukt het WIL niet op tijd een beslissing te nemen. U kunt ons dan, zoals dat heet in gebreke stellen. U kunt dit doen met het hiervoor bestemde formulier “Dwangsom bij niet tijdig beslissen”. Meer informatie én het formulier vindt u op de website van de Rijksoverheid