>  Privacy

Privacy

WIL en uw gegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, registreert en verwerkt Werk en Inkomen Lekstroom uw persoonsgegevens. Ook formulieren en kopieën van bewijsstukken die u inlevert, bewaren wij in een dossier. Bij de uitvoering van Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verzamelen en verifiëren wij gegevens. Dit doen we in sommige gevallen door middel van waarnemingen (zoals huisbezoeken).

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming:

  • stuur een e-mail naar privacy@wil-lekstroom.nl
  • of bel naar WIL

Accordeon

(geen titel)

Hoe gaat WIL met uw gegevens om

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan hoe WIL met uw gegevens omgaat. Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan. Daarom slaan wij persoonsgegevens veilig op, voor het overgrote deel in ons klantenadministratieprogramma Suite4Sociaal Domein. Derden ontvangen alleen uw persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan, zoals voor de gegevens op MijnOverheid.nl en voor het versturen van onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan u verteld is. Of voor een doel waar u, op het moment dat u de gegevens aan WIL gaf, niet van op de hoogte was.

Gegevens inzien

Wanneer WIL over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u het recht om deze gegevens in te zien. Als u, na inzage in uw gegevens, van mening bent dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen om dat te veranderen. Indien dit niet mogelijk is, zal WIL duidelijk aangeven waarom niet. Voor meer informatie zie Uw gegevens inzien.

Melden datalek

Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan hoe WIL met uw gegevens omgaat. WIL doet er alles aan om aan deze eisen te voldoen.

Vindt er ondanks alle maatregelen toch een datalek plaats bij WIL? Denk bijvoorbeeld aan diefstal of hacking van persoonsgegevens. Dan houden wij ons aan de wettelijke meldplicht en melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij dan de klanten van wie de gegevens zijn gelekt.

Gaat er volgens u iets mis in de manier waarop WIL met persoonsgegevens omgaat? Heeft u bijvoorbeeld een brief ontvangen die voor een andere klant bedoeld is? Meld dit dan aan ons. U doet dit door contact op te nemen met onze klantenservice en te vragen naar onze medewerker gegevensbescherming.

Verwerkingsregister

In het verwerkingsregister kunt u nakijken welke persoonsgegevens wij bij WIL gebruiken. Daarnaast heeft WIL aanvullende privacy regels vastgelegd in verschillende documenten. De belangrijkste documenten zijn het privacybeleid en het privacyreglement. Voor meer informatie zie Regelgeving en verordeningen.

Verwerkersovereenkomst

Volgens de actuele wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan derden geven. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn verstrekt, waarvoor deze zijn verstrekt, tot wanneer deze gebruikt mogen worden en hoe deze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onder andere onze samenwerkingspartners en softwareleveranciers.

Toegang persoonsgegevens binnen WIL

Binnen WIL worden (digitale) persoonsgegevens opgeslagen op het kantoornetwerk en het Suite4Sociaal Domein. De persoonsgegevens zijn beschermd door de toegang daartoe te regelen via (digitale) rechten. Medewerkers van WIL hebben alleen toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast vragen wij van al onze medewerkers altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).