>  Privacy

Privacy

WIL en uw gegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, registreert en verwerkt Werk en Inkomen Lekstroom uw persoonsgegevens. Ook formulieren en kopieën van bewijsstukken die u inlevert, bewaren wij in een dossier. Bij de uitvoering van Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verzamelen en verifiëren wij gegevens. Dit doen we in sommige gevallen door middel van waarnemingen (zoals huisbezoeken).

Hoe gaat WIL met uw gegevens om

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan hoe WIL met uw gegevens omgaat. Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan. Daarom slaan wij persoonsgegevens veilig op, voor het overgrote deel in ons klantenadministratieprogramma Suite4Sociaal Domein. Derden ontvangen alleen uw persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan, zoals voor de gegevens op MijnOverheid.nl en voor het versturen van onze nieuwsbrief. Het betekent vooral ook dat wij gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan u verteld is. Of voor een doel waar u, op het moment dat u de gegevens aan WIL gaf, niet van op de hoogte was.

Verwerkingsregister

WIL heeft aanvullend privacy regels vastgelegd in verschillende documenten. Verder kunt u in het verwerkingsregister nakijken welke persoonsgegevens wij gebruiken bij WIL. Voor meer informatie, zie Regelgeving en verordeningen.

Verwerkersovereenkomst

Volgens de actuele wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan derden verstrekken. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn verstrekt, waarvoor deze zijn verstrekt, tot wanneer deze gebruikt mogen worden en hoe deze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onder andere onze samenwerkingspartners en softwareleveranciers.

Toegang persoonsgegevens binnen WIL

Binnen WIL zijn persoonsgegevens beschermd op basis van de (digitale) rechten binnen het kantoornetwerk en Suite4Sociaal Domein. Medewerkers van WIL hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Van al onze medewerkers vragen wij ook altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Datalek

Mocht er ondanks alle maatregelen toch sprake zijn van een datalek, dan zullen wij dit - volgens de wettelijke meldplicht - melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de klanten van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: diefstal van persoonsgegevens, hacking of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming:

  • stuur een e-mail naar privacy@wil-lekstroom.nl
  • of bel naar WIL Zie Contact

Uw gegevens inzien

Wanneer WIL over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u het recht om deze gegevens in te zien. Als u, na inzage in uw gegevens, van mening bent dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen om dat te veranderen. Indien dit niet mogelijk is, zal WIL duidelijk aangeven waarom niet.

Verzoek indienen

U kunt - per brief - een verzoek bij WIL tot inzage van uw dossier indienen. Voeg bij uw brief een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij. Dit is een geldig paspoort, identiteitskaart of Nederlands autorijbewijs.

Meesturen met uw verzoek

  • kopie geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of Nederlands rijbewijs)

Vermeld in uw verzoek

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
  • e-mailadres (als u antwoord via de e-mail wilt ontvangen)
  • duidelijk dat het om 'Een verzoek tot inzage in mijn persoonsgegevens' gaat
  • onderwerp, geval of ontvangen brief waar uw verzoek over gaat

Verzoek opsturen

U stuurt uw verzoek tot inzage naar WIL, t.a.v Klantenservice. Zie Contact.

U  hoeft niet aan te geven waarom u inzage wilt. Wel is het nodig dat wij weten waar uw verzoek over gaat. Alleen dan kunnen wij u de juiste gegevens toesturen of voor u klaarleggen. Wij verzoeken u dus om dit zo nauwkeurig mogelijk in uw verzoek te omschrijven.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er nadat WIL mijn verzoek heeft ontvangen?

Een van onze medewerkers neemt na ontvangst van uw verzoek tot inzage contact met u op om te bespreken waarin u precies inzage wilt. U ontvangt daarna de gevraagde informatie per brief of per e-mail. Zo nodig maken we een afspraak met u op kantoor van WIL. In dat geval krijgt u een schriftelijke bevestiging. Kunnen wij u telefonisch niet bereiken? Dan verzoeken wij u per brief of e-mail contact met ons op te nemen.

Mijn gegevens zijn alleen digitaal beschikbaar. Wat nu?

Als uw gegevens alleen digitaal beschikbaar zijn, sturen wij u een uitdraai hiervan of een overzicht op papier. Is dit niet mogelijk? Dan heeft u recht op toegang tot het elektronisch dossier. Voor inzage in het elektronisch dossier maken we een afspraak bij ons op kantoor. U kunt een afdruk (laten) maken van datgene wat u nodig heeft.

Let op: neem voor inzage in uw dossier een geldig legitimatiebewijs mee. Dat is een geldig paspoort, identiteitskaart of Nederlands autorijbewijs.

Kan WIL inzage in mijn persoonsgegevens weigeren?

In uitzonderlijke gevallen kan WIL uw verzoek tot inzage weigeren. U ontvangt hiervan altijd schriftelijk bericht. Hierin lichten wij de reden van onze weigering toe. Wij moeten laten zien dat wij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt van de belangen van alle betrokkenen.

Daarnaast kunnen wij een inzageverzoek ook gedeeltelijk weigeren. Dat kan bijvoorbeeld door de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan krijgt de andere persoon eerst de mogelijkheid om zijn mening te geven over uw verzoek.

Wanneer moet ik voor inzage naar het kantoor van WIL komen?

Wilt u uw persoonsgegevens bij voorkeur bij WIL op kantoor inzien, dan kan dat. Vermeld dit duidelijk in uw verzoek tot inzage. Een medewerker van WIL belt u dan voor het maken van een afspraak. Van deze afspraak ontvangt u een bevestiging per brief of e-mail.

Dossier alleen maar bij WIL in te zien

Heel soms kunt u uw dossier uitsluitend bij WIL komen inzien. Bijvoorbeeld als het een heel dik dossier betreft, dat onevenredig veel tijd en moeite zou kosten om het te kopiëren. In dat geval neemt een medewerker telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Deze afspraak wordt schriftelijk aan u bevestigd.

Dossier bekijken

Inzage in uw gegevens vindt altijd plaats in een van onze spreekkamers op de 1e verdieping van het Stadshuis in Nieuwegein. Om toezicht te houden op het in tact blijven van het dossier en voor het beantwoorden van vragen, blijft een medewerker van WIL tijdens de inzage van uw dossier aanwezig.

Let op: neem voor inzage in uw dossier een geldig legitimatiebewijs mee. Dat is een geldig paspoort, identiteitskaart of Nederlands autorijbewijs.

Mag ik gegevens uit mijn dossier kopiëren?

Komt u naar het kantoor van WIL voor inzage in uw dossier, dan mag u één of meerdere bladzijde(n) hieruit kopiëren. Als het om een paar kopieën gaat, biedt WIL u deze service gratis aan. Mocht u echter uw volledige dossier in kopie willen hebben of meer dan 100 pagina's, dan vragen wij u een redelijke vergoeding met een maximum van € 22,50. Onze medewerker spreekt de vergoeding met u af.

Heb ik recht op aanpassing en verwijdering van gegevens in mijn dossier?

Recht op aanpassing of verwijdering hangt van uw situatie af

Heeft u een fout gevonden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u WIL vragen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Dit kunt u ook doen als de gegevens niet compleet zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door WIL in strijd met de wet worden gebruikt.

U kunt geen gebruik maken van het recht op aanpassing en verwijdering als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor aanpassingen in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken van de gemeente waar u ingeschreven staat.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering als de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of schuldhulpverlening.

Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel moeten wij uw mening aan een dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Wat mag ik van WIL verwachten bij een aanpassings- of verwijderingsverzoek?

WIL reageert binnen 4 weken op een aanpassings- of verwijderingsverzoek. Als besloten wordt uw gegevens aan te passen of te verwijderen, dan doen wij dit zo snel mogelijk. Als wij onjuiste gegevens aan andere organisaties hebben doorgegeven, dan laten wij dit zo snel mogelijk weten aan deze organisaties.

Als wij besluiten om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om aanpassing of verwijdering, ontvangt u een bericht met een uitleg over het besluit.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk accepteren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij het dagelijks bestuur van WIL.

Klacht indienen

Vindt u dat WIL onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt? Dan kunt u (online) een klacht indienen. Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen.