Fraude en bijstand

Wij controleren regelmatig of iedereen die een uitkering van WIL ontvangt, hier ook recht op heeft en of het juiste bedrag wordt uitbetaald. Een uitkering op grond van de Participatiewet is er namelijk alleen voor diegene die hem ook echt nodig heeft.

Onderzoeken en controle

Deze controle kan onverwacht, regelmatig, af en toe of nooit plaatsvinden en er kunnen allerlei verschillende onderzoeken (hulpmiddelen) worden ingezet. Soms controleren wij uw uitkering alleen administratief en merkt u hier niets van, als er verder geen vragen zijn. Maar het kan ook zijn dat een medewerker van WIL bij u op huisbezoek komt, u uitnodigt voor een gesprek, of informatie bij u opvraagt. Leest u in de folder Huisbezoek bij een uitkering meer informatie hierover.

Wijzigingen doorgeven

De medewerkers van WIL controleren dan of uw leefsituatie zoals u die heeft opgegeven (nog) klopt. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie zo snel en volledig mogelijk doorgeeft aan WIL. Dit kan gaan om inkomsten uit uitkering, werkzaamheden, winnen van een loterij, aanschaf van een auto, u gaat samenwonen of verhuizen of u gaat naar het buitenland. U kunt problemen met uw uitkering voorkomen als u deze zaken op tijd doorgeeft.

Fraude

Wanneer u bewust informatie niet of onvolledig doorgeeft om (meer) uitkering te ontvangen, noemen wij dit fraude. U moet altijd het te veel ontvangen bedrag aan ons terugbetalen.

Vragen en antwoorden

We spreken van uitkeringsfraude als u bewust, dus met opzet, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt met de bedoeling een uitkering te krijgen of te behouden, terwijl daar geen recht op is. Het kan gaan om het niet opgeven van inkomsten of vermogen, verzwegen samenwoning, het opgeven van een adres waar u eigenlijk niet verblijft. Waardoor u dan ten onrechte of te veel uitkering ontvangt.

Ja, dat kan. Wij verwachten namelijk van u dat u zich goed laat informeren over uw rechten en plichten.Wij gaan er van uit dat u op de hoogte bent van deze informatie- en inlichtingenplicht, deze staat vermeld in de Pareticipatiewet.

Over het belang van deze plicht informeren wij u op verschillende manieren.Wij vermelden deze verplichting om ons wijzigingen door te geven daarom ook in:

 • de brieven die wij u sturen,
 • deze informatie staat op deze website bij wijzigingen doorgeven
 • er zijn folders beschikbaar met deze informatie, 
 • en we vermelden informatie hierover in de nieuwsbrief van WIL.
 • Bovendien krijgt u deze informatie ook op het moment dat  u een bijstandsuitkering aanvraagt bij WIL.

Daarom mogen wij er van uit gaan dat u redelijkerwijs kunt inschatten welke wijziging in uw persoonlijke situatie u aan ons moet doorgeven.

Neemt u bij twijfel contact op

Als u twijfelt of uw wijzigingen van belang is voor WIL, is het toch verstandig om contact met een medewerker van WIL op te nemen om uw situatie voor te leggen. Dit kan telefonisch, via de e-mail of per brief. Zie ook wijzigingen doorgeven.

Hoorgesprek en terugbetalen

Wanneer we constateren dat u te veel uitkering heeft ontvangen, krijgt u altijd een gesprek waarin u uw kant van het verhaal kan vertellen. U wordt dan gehoord, daarna wordt besloten of u gefraudeerd heeft en of u een boete moet betalen.  Wij verwachten van u dat u altijd het te veel en ten onrechte betaalde uitkeringsbedrag terug betaalt aan WIL.

Wanneer wij een vermoeden hebben dat er wordt gefraudeerd gaan medewerkers Handhaving van WIL verder onderzoek doen. Dit kan zijn door extra informatie op te vragen, gesprekken te voeren met klanten die het betreft, maar er worden ook huisbezoeken afgelegd.
Ook kunnen wij het onderzoek over dragen aan de Sociale Recherche in de regio Lekstroom voor een strafrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan als het vermoeden bestaat dat het om een hoog fraudebedrag gaat.

Afhankelijk van de situatie kunnen medewerkers van WIL een afspraak met u maken of op een onverwacht moment op huisbezoek komen. Een huisbezoek wordt afgelegd door twee medewerkers van WIL. Zij legitimeren zich en leggen ter plekke aan u uit wat de reden is voor het huisbezoek.  Vervolgens betreden zij uw woning alleen als u daar toestemming voor geeft.

Dan vertellen de medewerkers van WIL wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van uw weigering, dit kan namelijk per situatie verschillen.

Dan worden tijdens het huisbezoek vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over uw woon/ leefsituatie. Aan het eind van het huisbezoek zullen de medewerkers u informeren over het verdere onderzoek.

Als het huisbezoek ter controle is uitgevoerd en de situatie stemt overeen met de door u opgegeven leefsituatie, dan is er niets aan de hand. Wordt er een andere woonsituatie aangetroffen dan u heeft opgegeven, dan heeft dat gevolgen voor het recht op of de hoogte van uw bijstandsuitkering. Dan worden de bevindingen van het huisbezoek meegenomen in de verdere beoordeling van het recht op bijstand.

U moet het teveel ontvangen bedrag aan uitkering (het fraude bedrag ) altijd helemaal aan ons terugbetalen. U heeft dus een schuld bij WIL die u moet terug betalen.
Daarnaast:

 • Heeft u helemaal geen recht op een bijstandsuitkering van WIL? Dan wordt uw uitkering onmiddellijk stop gezet. U ontvangt dus geen geld meer.
 • Wanneer u te veel aan uitkering ontvangt, wordt de uitkering verlaagd tot het juiste bedrag. U krijgt dus minder uitkering.
 • Als u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan ons, kunt u een boete krijgen. Dit bedrag komt bovenop de schuld die u aan WIL moet terug betalen. De hoogte van de boete is afhankelijk van het bedrag dat u aan schuld heeft bij WIL.
 • Als het fraudebedrag hoog is, maakt de Sociale Recherche een Proces Verbaal op. Er wordt dan aangifte gedaan bij de politie en dit kan betekenen dat u voor de strafrechter moet verschijnen.
 • Wanneer u  een schuld heeft bij WIL doordat u heeft gefraudeerd, komt u vervolgens ook niet meer in aanmerking voor een schuldhulpverleningstraject bij WIL.

Kortom de gevolgen kunnen fors zijn.

Kijk u dan op de pagina wijzigingen doorgeven op deze website. Twijfelt u nog? Neemt u dan contact op met het KSV van WIL via (030) 70 22 300.

Geeft u dit dan door aan WIL. Dit kan op vijf verschillende manieren:
Wenst u dit anoniem te doen, doet u dit dan bij voorkeur telefonisch. Dan kunnen wij u indien nodig nog aanvullende vragen stellen.

 1. Telefonisch
  U kunt ons op het algemene telefoonnummer van WIL (030 – 70 22 300) bellen en de telefonist(e) vragen naar een medewerker van het team Handhaving.
 2. Via een formulier
  U kunt digitaal melding maken via het Meldingsformulier vermoeden van fraude met bijstandsuitkering in PDF, deze mailt u dan naar info@wil-lekstroom.nl.
 3. E-mail
  Stuur uw bericht naar: info@wil-lekstroom.nl, met als onderwerp in de titel 'Melding fraude met bijstandsuitkering'.
 4. Per post
  U kunt uw melding ook per brief versturen naar:
  WIL/Team Handhaving
  Postbus 2708
  3430 GC Nieuwegein
 5. Persoonlijk
  Wilt u een persoonlijk gesprek met een medewerker van Handhaving van WIL? Maakt u daarvoor een afspraak. Neemt u telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer van WIL (030 – 70 22 300).

 

 

 

 

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten