De spelregels bij een uitkering

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt, heeft u een aantal rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze spelregels kent en dat u zich hieraan houdt. Zo voorkomt u dat u een boete krijgt of dat uw uitkering wordt verlaagd of stopgezet. Ook kunnen wij u zo het beste helpen om weer uw weg op de arbeidsmarkt te vinden.

N.B. Uw bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ wordt toegekend op basis van de Participatiewet. Onze informatie over uw rechten en plichten is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunt u echter geen rechten ontlenen. Mocht het zo zijn dat onze uitleg voor u niet (voldoende) duidelijk is, dan geldt de officiële tekst van de Participatiewet.

Hierna staan al u uw rechten en plichten overzichtelijk op een rijtje. Om ze allemaal te lezen, scrolt u met uw muis of de navigatiebalk naar het einde van de pagina

Wat zijn uw rechten?

WIL moet in principe binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn.

In de meeste situaties beslist WIL binnen 8 weken op uw aanvraag. Lukt het ons niet binnen deze acht weken een beslissing te nemen, dan kunnen wij deze termijn met maximaal 8 weken verlengen. U ontvangt hierover altijd bericht.

Beslist WIL binnen 16 weken niet op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u WIL in gebreke stellen. Hiervoor kunt u het formulier 'In gebreke stelling" downloaden en invullen. Hiermee vraagt u WIL binnen twee weken alsnog te beslissen.

Doet WIL dit niet? Dan moet WIL u een bedrag betalen (een dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter.

Het besluit op uw aanvraag moet  WIL met goede argumenten onderbouwen, in heldere en begrijpelijke taal. U heeft namelijk het recht om te weten waarom we het besluit hebben genomen.

WIL moet het besluit goed voorbereiden. We moeten alle feiten en omstandigheden onderzoeken en meewegen bij het vaststellen van uw recht op bijstand.

U hebt er recht op dat WIL heldere taal gebruikt. iedereen moet het besluit op dezelfde manier kunnen begrijpen.

U kunt recht hebben op voorzieningen die u helpen bij het vinden van werk of activiteit. WIL mag bepalen welke voorzieningen er zijn en welke ze u aanbiedt.

Wij moeten ons correct gedragen tegenover u. Dat betekent onder andere dat wij niet schreeuwen of schelden, niet discrimineren, geen verbaal of fysiek geweld gebruiken, u niet intimideren en ons houden aan de afhandelingstermijnen. Vindt u dat u niet correct bent behandeld?  Dan kunt u een klacht indienen.

 

Als uw recht op bijstand is vastgesteld, heeft u recht op een uitkering die past bij uw situatie.

De hoogte van bijstandsuitkeringen is wettelijk vastgesteld en gaat uit van de leefsituaties van alleenstaanden (alleenstaande ouder), gehuwden en kostendelers. Als echter blijkt dat u meer of juist minder uitgaven hebt dan een ander in dezelfde situatie, dan kan WIL de bijstand verhogen of verlagen. In principe geldt dit slechts in bijzondere gevallen. U moet dan denken aan de volgende situaties:

 • Er is iemand anders die uw huur of hypotheek betaalt.
 • U bent nog geen 21 jaar, ontvangt de lage jongerennorm maar woont zelfstandig én u kunt geen beroep doen op uw ouders.

Arbeidsverplichtingen

U doet er alles aan om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan. Zo aanvaart u iedere vorm van algemeen geaccepteerd werk en werkt u mee aan de activiteiten die WIL u aanbiedt. Het is namelijk belangrijk dat u snel (vrijwilligerswerk) vindt of op een andere manier deelneemt aan de maatschappij. Daarom:

 1. Bent u ingeschreven als werkzoekende bij UWV via www.werk.nl
 2. Doet u uw uiterste best werk te vinden in loondienst.
 3. accepteert u werk en doet uw best dit te behouden. U mag geen werk weigeren.
 4. Schrijft u zich, op verzoek van WIL, in bij een uitzendbureau.
 5. Doet u iets terug voor uw uitkering als WIL daarom vraagt.
 6. Bent u bereid maximaal drie uur per dag te reizen als dat nodig is.
 7. Behoudt of verkrijgt u benodigde kennis en vaardigheden.
 8. Verhuist u als dat nodig is om werk te vinden.
 9. Zoekt u voordat u gaat verhuizen naar een andere gemeente eerst werk in (de omgeving van) deze gemeente.
 10. Kleedt u zich netjes, bent u fris en verzorgd en is op uw gedrag niets aan te merken als u gaat solliciteren of werken.
 11. Werkt u mee aan de ondersteuning, voorzieningen en activiteiten die WIL u aanbiedt of oplegt om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen.
 12. Werkt u hiervoor mee aan het opstellen, uitvoeren en (na)bespreken van een plan van aanpak.
 13. Komt u (op tijd) naar bijeenkomsten of afspraken als WIL u uitnodigt.

Voldoet u niet aan deze plichten is en is dat u te verwijten? Dan kan WIL uw bijstandsuitkering geheel of gedeeltelijk verlagen. Hierbij houdt WIL rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Alleen in zeer bijzondere gevallen kunt u vrijgesteld worden van de arbeidsverplichting.

Inlichtingenplicht

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op financiële ondersteuning of een uitkering, moet WIL veel van u weten. Dat kan gaan om informatie over uw leef-, woon- of financiële situatie. Bijvoorbeeld met wie u samen woont, of u geheel of gedeeltelijk werkt, of u een auto heeft, of u een prijs heeft gewonnen, enzovoort. Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Overleg dit dan met ons.

Naast de gegevens die u aan WIL verstrekt, krijgt WIL gegevens van andere instanties, zoals gemeenten en de belastingdienst. Ook komt WIL nog aan informatie door het afleggen van onverwachte huisbezoeken, anonieme tips en verschillende informatiesystemen. Handhavers en sociale recherche helpen WIL met de controle op de juistheid van uw informatie.

Wijzigingen in uw situatie kunnen van invloed zijn op uw uitkering

Het kan zijn dat door een wijziging in uw situatie uw uitkering lager of hoger wordt of dat u geen uitkering meer krijgt. Daarom moet WIL het zo snel mogelijk weten als uw situatie wijzigt. Zodra er dingen veranderen, geeft u dit aan ons door. Dat doet u in ieder geval binnen 1 maand na een wijziging. De wet noemt dit ‘de inlichtingenplicht’. De inlichtingenplicht kan ingrijpen in uw privéleven. WIL neemt hierbij de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Welke gegevens geeft u altijd door?

Inkomsten zijn bijvoorbeeld: salaris, uitkering, alimentatie, voorlopige teruggave van de belastingdienst, inkomen uit klussen, zoals: oppassen of schoonmaken.

Vermogen is bijvoorbeeld: saldo van bank- en spaarrekening, auto, spaarplan, levensverzekering, waarde van een woning in binnen- en buitenland, een erfenis, een afkoopsom voor uw pensioen, een prijs in de loterij.

Bespreek uw vakantieplannen altijd met uw werkcoach. Dat voorkomt problemen. U mag maximaal 28 dagen per jaar op vakantie.

Bijvoorbeeld als u gaat logeren bij familie of vrienden. Als u langere tijd in een andere gemeente verblijft, kan dat consequenties hebben voor uw uitkering.

Gaat u verhuizen buiten de regio Lekstroom (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen)? Dan valt u niet meer onder de verantwoordelijkheid van WIL, maar onder de organisatie die in uw nieuwe gemeente verantwoordelijk is voor het verstrekken van uitkeringen.

Verhuist u binnen de regio Lekstroom, dan blijft u klant bij WIL. Ook dan moet u uw verhuizing doorgeven, omdat per gemeente andere regelingen kunnen gelden voor minima.

Onder andere instelling valt bijvoorbeeld een huis van bewaring.

Bijvoorbeeld als uw kind op kamers woonde voor een studie en na de studie weer thuis komt wonen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Gaat u verhuizen buiten de regio Lekstroom (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen)? Dan valt u niet meer onder de verantwoordelijkheid van WIL, maar onder de organisatie die in uw nieuwe gemeente verantwoordelijk is voor het verstrekken van uitkeringen.

Verhuist u binnen de regio Lekstroom, dan blijft u klant bij WIL. Ook dan moet u uw verhuizing doorgeven, omdat per gemeente andere regelingen kunnen gelden voor minima.

Overige en Individuele verplichtingen

U werkt mee aan uw re-integratie en houdt zich aan de afspraken om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

 

U werkt mee als WIL u dat vraagt. Bijvoorbeeld aan een onderzoek naar uw kansen op de arbeidsmarkt. Of aan een huisbezoek.

Beheerst u de Nederlandse taal niet of onvoldoende? Dan moet u de taal leren en aantonen dat u vooruitgang boekt.

U gedraagt zich correct tegenover medewerkers van WIL en dat geldt ook andersom. Onacceptabel gedrag is onder andere: verbaal of fysiek geweld, discriminatie, intimidatie en het aanrichten van vernielingen.  

Naast plichten die voor iedereen gelden, kunt u  individuele verplichtingen krijgen. Bijvoorbeeld de verplichting hulp te zoeken voor medische klachten waardoor u moeilijk kunt werken. Wij bespreken deze verplichtingen altijd met u en leggen deze schriftelijk vast.

 

Bij een uitkering komen veel plichten kijken. Deze zijn vastgelegd in de Participatiewet. De regels zorgen ervoor dat alleen mensen die dat écht nodig hebben, een uitkering ontvangen. De regels voorkomen (zoveel mogelijk) dat anderen hier misbruik van maken.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten