Bezwaar en Beroep

Hieronder staan veelgestelde vragen over Bezwaar en Beroep.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met WIL, Afdeling Bedrijfsvoering, Secretariaat Bezwaar en Beroep
Postbus 2708
3430 GC Nieuwegein
(030) 70 22 300
info@wil-lekstroom.nl

Als u het niet eens bent met een officieel besluit van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) dan kunt u hiertegen in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De regels die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Abw). WIL is volgens die wet verplicht om het officiële besluit zorgvuldig en volledig te heroverwegen.

Binnen WIL worden besluiten genomen door of namens het dagelijks bestuur van WIL. Als u het niet eens bent met een genomen besluit waarbij u persoonlijk bent betrokken, dan kunt u in veel gevallen bezwaar maken. Om bezwaar te kunnen maken moet u wel rechtstreeks geraakt zijn. Dit laatste betekent dat u zelf belang moet hebben bij het besluit, dat het besluit over u gaat.

Ja het is ook mogelijk om via de website van WIL digitaal uw bezwaarschrift in te dienen. Dat doet u hier.

U dient dan wel te beschikken over een DigiD.

Als u bezwaar wilt maken, moet u een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft, in dit geval Het dagelijks bestuur van WIL.

Het bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft dat u in bezwaar gaat en u laat weten waarom u het niet eens bent met het besluit dat WIL heeft genomen.
U kunt niet tegen elk besluit bezwaar maken. Hiervoor gelden de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Abw).

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
 • De omschrijving en het nummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook een kopie van het besluit meesturen;
 • De reden(en) waarom u bezwaar maakt;
 • Uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen.

Indien iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u een door u getekende machtiging meesturen. Als u gebruik maakt van de diensten van een advocaat dan hoeft u geen machtiging mee te sturen.

Let op: Vermeld in uw brief duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat.

Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken versturen naar WIL, na dat het besluit is verzonden. Op het besluit staat een verzenddatum, zodat u zelf de termijn kunt uitrekenen. Deze termijn is heel belangrijk. Is uw bezwaarschrift niet binnen die zes weken bij WIL ontvangen dan verspeelt uw recht om bezwaar te maken.

Soms heeft u meer tijd nodig om uw bezwaarschrift te beargumenteren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u eerst advies wilt inwinnen. In dat geval moet u wel binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Maar vermeld dan in uw bezwaarschrift dat u extra tijd nodig heeft om de redenen van uw bezwaar aan te vullen. U krijgt dan alsnog de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven. Doet u dit vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard en zal het bezwaarschrift niet verder behandeld worden.

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u geen advocaat of juridisch adviseur nodig. Het mag natuurlijk wel. U kunt ook iemand anders vragen om namens u een bezwaarschrift in te dienen. Als deze persoon geen advocaat is dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen dat hij of zij namens u optreedt.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die door uzelf wordt ingeschakeld, moet u uiteraard wel zelf betalen. Particulieren, en in enkele gevallen ook ondernemingen, kunnen soms aanspraak maken op rechtsbijstand door de overheid. Dit betekent dat u niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen.

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, http://www.rvr.org/ of bel 073 - 681 41 00.

Als u een bezwaarschrift indient tegen een besluit waarmee u het niet eens bent, betekent dit niet dat het genomen besluit niet in werking treedt. Het besluit wordt dus gewoon uitgevoerd.

Voorlopige voorziening

Als u de werking van een besluit op korte termijn wilt tegenhouden of u heeft op korte termijn bijvoorbeeld een uitkering nodig, dan kunt u apart een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening.

 1. Bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is (het vereiste van de spoedeisendheid).
 2. Dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er (uiterlijk) tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt zelf een verzoek tot een voorlopige voorziening in dienen bij:

Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,

o.v.v. voorlopigevoorzieningen ,

postbus16005,

3500 DA Utrecht

 

 

Om te voorkomen dat er door een besluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening.

 1. Dat bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is (het vereiste van de spoedeisendheid).
 2. Dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Let op: Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt zelf een verzoek tot voorlopige voorziening indienen:

Rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht,

o.v.v. voorlopige voorzieningen,

postbus 16005,

3500 DA Utrecht

Ontvangstbevestiging

Als u een bezwaarschrift indient, zowel schriftelijk als elektronisch, ontvangt u een ontvangstbevestiging.

De behandeling

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend worden de relevante stukken opgevraagd bij de verschillende afdelingen. Vervolgens wordt een hoorgesprek gepland, waarbij u in de gelegenheid worden gesteld uw mening te geven. De stukken die horen bij het bezwaarschrift zijn openbaar. Deze worden toegezonden of liggen ter inzage bij WIL.

Het hoorgesprek

Het horen gebeurt door twee medewerkers van WIL die niet betrokken zijn geweest bij de afhandeling van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Voordat er een besluit op uw bezwaarschrift wordt genomen, willen zij graag uw mening horen.
Tijdens het hoorgesprek kunt u uw standpunt mondeling toelichten. De medewerkers kunnen ook vragen stellen. Van het hoorgesprek wordt een verslag gemaakt.

Geen behoefte aan hoorgesprek?

Het is mogelijk dat u er geen behoefte aan heeft om het hoorgesprek bij te wonen. U bent ook niet verplicht hier aan mee te werken. Indien u niet wilt komen wordt u wel verzocht dit van tevoren te melden bij het secretariaat van de afdeling Bedrijfsvoering. U mag ook een aanvullende schriftelijke reactie indienen.

Er zal wel altijd een besluit op uw bezwaarschrift genomen worden, dus ook als u niet verschijnt.

Na het hoorgesprek

Na afloop van het hoorgesprek maken de medewerkers een advies voor het bestuursorgaan dat het besluit moet nemen. U wordt ook op de hoogte gesteld van het besluit en de inhoud van het advies.

In sommige gevallen hoeft WIL geen hoorzitting te houden. Er is geen verplichting als:

 • Het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bezwaar veel te laat is binnengekomen of als u uw bezwaarschrift, ondanks een verzoek tot herstel hiervan, niet heeft beargumenteerd.
 • Het bezwaar duidelijk ongegrond is. Dat wil zeggen als er geen enkele goede reden bestaat voor het maken van bezwaar.
 • U en de eventuele andere belanghebbenden aangegeven hebben niet gehoord te willen worden.
 • Geheel aan uw bezwaar tegemoet wordt gekomen zonder dat anderen daarvan nadeel ondervinden.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten