WIL is op donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2024 gesloten voor bezoekers. 
We zijn wel per telefoon en e-mail bereikbaar. 
Bekijk het hele bericht op onze website. 

Uitkering terugbetalen

Heeft u meer uitkering ontvangen dan waar u recht op had? Dan moet u dat bedrag altijd terugbetalen.

Bankrekening

U kunt het bedrag dat u moet terugbetalen storten op IBAN van WIL:

NL75 BNGH 0285159313
ten name van Werk en Inkomen Lekstroom.

Belangrijk: vermeld in de omschrijving van uw betaling altijd uw klantnummer. Dit nummer vindt u in de brief (beschikking).

Oorzaken van terugvordering

Een terugvordering kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat u bent vergeten iets door te geven of dat WIL een fout heeft gemaakt in de berekening van uw uitkering. In alle gevallen zegt de Participatiewet dat WIL het teveel aan ontvangen uitkering moet terugvorderen.

Periode terugbetalen

We maken verschil tussen terugbetalen van het bedrag over:

 • afgelopen 6 maanden
 • een periode langer dan 6 maand geleden

Afgelopen 6 maanden

Heeft u een uitkering en het terug te betalen bedrag gaat over de afgelopen 6 maanden?

 • Wij verrekenen dit met uw uitkering van de komende periode.
 • De wet zegt dat wij u hier niet over hoeven te informeren.

Langer dan 6 maanden geleden

Heeft het door u terug te betalen bedrag betrekking op een periode langer dan 6 maanden geleden?

 • Er vindt geen verrekening met uw lopende uitkering plaats.
 • WIL vordert dit bedrag in 1 keer van u terug.
 • U ontvangt hierover een brief (beschikking), waarin staat welk bedrag WIL van u terugvordert en wat u hierover kunt afspreken.

Terugvordering netto of bruto

Over uw bruto uitkering draagt WIL loonbelasting af aan de Belastingdienst. Het bedrag dat overblijft (netto) ontvangt u op uw rekening. Dus uw netto uitkering plus de afgedragen loonbelasting is uw bruto uitkering.

Netto

Heeft het terug te betalen bedrag betrekking op het lopende jaar? Dan kan vordert WIL een netto bedrag terug.

Bruto

Betaalt u de terugvordering later terug? Dan kan WIL het bruto bedrag terug vorderen (inclusief de loonbelasting). U ontvangt hierover een brief.

Kwijtschelding

Het is in bepaalde situaties mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Raadpleeg hiervoor 'Beleidsregels Terugvordering en invordering Werk en Inkomen Lekstroom' (Paragraaf 2.3 Kwijtschelding en afkoop). Zie Regelgeving en verordeningen.

Veelgestelde vragen

Schulden veroorzaken veel stress. Hoe eerder deze zijn afgelost hoe beter. Heeft u problemen met terugbetalen? Neem dan contact met ons op en vraag naar het team incasso. Wij helpen u graag om te kijken hoe u de schuld toch kan terugbetalen.

Gevolgen niet aflossen

Als u niet aan ons meldt dat u moeite heeft om uw schuld af te lossen, kunnen wij het bedrag toch incasseren via:

 • beslag op uw loon of uitkering
 • incasso- bureau of deurwaarder

Let op: dit brengt aanzienlijk hogere kosten met zich mee, die u ook moet betalen. Daar bovenop betaalt u ook nog de wettelijke rente over de rest van de schuld vanaf het moment dat wij een deurwaarder hebben ingeschakeld.

Op 3 manieren kunt u uw vordering terug betalen:

 • via een aflossingsregeling. U spreekt dan af hoeveel u per maand betaalt aan WIL. We houden rekening met uw inkomsten en uw omstandigheden
 • WIL kan het bedrag ook verrekenen met de eventuele uitkering die u nog tegoed heeft, bijvoorbeeld vakantiegeld
 • ontvangt u een bijstandsuitkering van WIL , dan houden wij maandelijks een vast bedrag in op uw uitkering

Kunt u de vordering niet in 1 keer betalen? Neem dan contact met ons op. Dan bespreken wij de betalingsregeling. U ontvangt daarna een bevestiging van de regeling die we met u hebben afgesproken.

WIL kan rekening houden met uw beslagvrije voet. Dat is het gedeelte van uw inkomen dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Deurwaarders en schuldeisers mogen alleen dat deel van uw inkomen in beslag nemen dat boven dit bedrag uitkomt. Hoe hoog uw beslagvrije voet is, hangt af van uw persoonlijke situatie. 

Heeft u een uitkering?

Dan bent u verplicht 5% van uw uitkering te gebruiken om af te lossen.

Onder de beslagvrije voet

Als u van mening bent dat u door de hoogte van de aflossing aan WIL onder de beslagvrije voet komt, dan kunt u dat bij ons aangeven. Op dat moment sturen wij u een verzoek om bewijsstukken bij ons aan te leveren. Na ontvangst van de bewijsstukken berekenen wij uw afloscapaciteit op maat. Wilt u aanspraak maken op uw beslagvrije voet? Neem dan contact met ons op. Dat kan via uw contactpersoon of vraag naar het team Incasso. Heeft u meer financiële zorgen? Neem dan contact op met ons team Schuldhulpverlening.

In het nieuwe jaar wordt uw vordering namelijk gebruteerd en kan daardoor 40% tot 60% hoger worden. Dit heeft te maken met dat wij ieder jaar over uw uitkering premies en belastingen betalen. U merkt dat niet omdat u uw uitkering netto ontvangt. Is het jaar voorbij, dan moeten wij de vordering verhogen met de door ons betaalde premies en belastingen over dat jaar.

Het is daarom verstandig om uw schuld of vordering binnen het kalenderjaar terug te betalen, als u daar natuurlijk de financiële ruimte voor heeft.

Aftrekpost belastingen

Deze door u betaalde, hogere vordering mag u wel - inclusief premies en belastingen - als aftrekpost gebruiken bij uw belastingaangifte. Hierover ontvangt u in februari een overzicht van uw schulden bij WIL, dit overzicht (saldobiljet)  kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte.